Regulamin

REGULAMIN 

 

§ 1

DEFINICJE

 1. Ekspert – Usługodawca lub osoba wskazana przez Usługodawcę wchodząca w skład sieci niezależnych ekspertów motoryzacyjnych, która wykonuje usługę zleconą przez Klienta na podstawie zawartej umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu.
 2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.izzyraport.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. Formularz Zamówienia zawiera następujące pozycje, których wypełnienie przez Klienta jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia:
 3. Informacje – dane techniczne i historyczne na temat Pojazdu zawarte w Raporcie.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa. 
 5. Pojazd – samochód osobowy lub samochód ciężarowy o DCM 3.5T, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.128 z późn. zm.), wskazany przez Klienta, będący przedmiotem oceny stanu technicznego w ramach umowy o świadczenie Usług.
 6. Regulamin – regulamin Portalu.
 7. Portal – serwis internetowy działający pod adresem www.izzyraport.pl Portal pełni funkcję platformy umożliwiającej zamówienie Usługi wybranej przez Użytkownika z asortymentu oferowanego przez Usługodawcę oraz posiada inne funkcjonalności udostępniane przez Usługodawcę w danej chwili.
 8. Raport - oznacza typy raportów opisane wyżej dla Usług Izzyraport, Usług IzzyCheck, Usług Inspekcja. Przedstawiany w formie elektronicznej zawierający opis oceny stanu technicznego Pojazdu, zawierający dokumentację zdjęciową Pojazdu, udostępniany Klientowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Usługodawca – Izzy Lease sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Wilczej 4, 38-500 Sanok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000683519, NIP: 6871964402, REGON: 367585944, e-mail: admin@izzylease.pl, tel.: +48 502 358 645
 10. Usługi – oznacza usługi oferowane za pośrednictwem Portalu. Część Usług może być dostępna tylko dla Klientów którzy mają założone na Portalu konto Klienta.
 11. Usługa Izzyraport - oznacza Usługę polegającą na dostarczeniu Raportu o historii Pojazdu, którego dane podał Klient; taki Raport bazuje na publicznie dostępnych rejestrach.
 12. Usługa IzzyCheck - oznacza Usługę polegającą na dostarczeniu Raportu o historii Pojazdu, którego dane podał Klient; taki Raport bazuje na publicznie dostępnych rejestrach oraz rejestrach komercyjnych będących w dyspozycji Usługodawcy.
 13. Usługa Inspekcja - oznacza Usługę polegającą na umówieniu u Eksperta przeglądu Pojazdu, którego dane podał Klient, i sporządzeniu Raportu z takiego przeglądu. 
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy na wykonanie Usługi z Usługodawcą.
 • imię i nazwisko Klienta lub osoby reprezentującej Klienta,
 • firma Klienta (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami),
 • adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami),
 • adres poczty e-mail Klienta,
 • numer telefonu Klienta,
 • NIP Klienta (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami),
 • podanie danych Pojazdu umożliwiających jego identyfikację lub wskazanie aktualnego adresu ogłoszenia.

 

§ 2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal www.izzyraport.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Portalu www.izzyraport.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Portal www.izzyraport.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie a w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portalu, ich nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i danych na nim zawartych stanowią wyłączną własność Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Usługodawcy.
 5. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Portalu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG 

 1. Portal umożliwia zlecenie Usługodawcy przez Klienta usługi polegającej na udostępnieniu Klientowi jak największej ilości danych technicznych i historycznych Pojazdu. 
 2. Pomimo naszych starań, aby Informacje stanowiły rzetelne źródło wiedzy o określonym Pojeździe, nie jest możliwe pełne zweryfikowanie ich zgodności z aktualnym stanem faktycznym, dlatego mogą powielać błędy źródłowe z baz danych z których korzysta Usługodawca przy realizacji Usługi i odbiegać od aktualnego stanu faktycznego. 
 3. W związku z tym Informacje należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu. 
 4. Rodzaj danych zawartych w Informacjach może się różnić dla każdego Pojazdu. Możliwość uzyskania określonych danych zależy od tego, czy informacje te są dostępne w bazach danych z których korzysta Usługodawca przy realizacji Usług. Przed wygenerowaniem Danych Pojazdu istnieje możliwość sprawdzenia, czy Baza Danych zawiera określony rodzaj informacji
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jej opisie.
 6. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Portalu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 7. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Portalu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 8. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień - 24 godziny na dobę przez cały rok.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Portalu przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Klient zamawiający Usługę zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w odpowiedni formularzu są prawdziwe i kompletne.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować Regulamin, wybrać Usługę, wypełnić Formularz Zamówienia, wybrać sposób płatności oraz dokonać płatności za Usługę. Klient składa zamówienie poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Klient wciskając przycisk „Zamawiam i płacę” akceptuje warunki świadczenia wybranej Usługi oraz jej Cenę określoną w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Usługodawcę sposobami, zgodnie z Regulaminem.
 3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: (i) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, (ii) niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług między Klientem, a Usługodawcą.
 7. Każda umowa umowy o świadczenie Usług będzie potwierdzana dowodem zakupu.
 8. W przypadku gdy informacje zawarte w Raportach pochodzą z baz danych ………………….., korzystanie z Portalu i Raportów oznacza zaakceptowanie warunków i ograniczeń mających zastosowanie do tych baz danych i dostępnych pod adresem …………………..

 

 

 

§ 5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący osobą fizyczna, która nabywa produkty lub usługi bez bezpośredniego związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. 
 2. Czternastodniowy termin na odstąpienie liczy się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, o którym mowa w ust. 1., jeżeli Usługodawca wykonał w pełni umowę, za wyraźną zgodą Klienta udzieloną poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu umowy przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.[SM1] 
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie, w którym dotyczą ustawowego prawa odstąpienia od umowy mają również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 6

PŁATNOŚCI

 1. Ceny za poszczególne rodzaje Raportów są podane na stronach Portalu.
 2. Na Portalu można zamówić pakiety umożliwiające uzyskanie określonej ilości Raportów w określonym czasie. Ceny takiego pakietu (wskazane na Portalu) różnią się i zależą od okresu ważności pakietu oraz ilości Raportów możliwych do uzyskania na podstawie zakupionego pakietu.
 3. Usługodawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Stripe.com, PayPal.com, PayU). 
 4. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 
 6. Produkt zrealizowany dopiero po jego opłaceniu.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Użytkownik może zażądać od Usługodawcy w wiadomości e-mailowej będącej odpowiedzią na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wystawienia faktury, podając wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Dokonane zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych, ale jeszcze niezrealizowanych przed zmianą ceny. Do takich Zamówień zastosowanie mają ceny podane na Portalu w chwili złożenia Zamówienia i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§ 7

REALIZACJA USŁUG

 1. Raporty w ramach Usługi Izzyraport i Usługi IzzyCheck są generowane automatycznie oraz, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych na Portalu, są dostępne niezwłocznie po zawarciu przez nas i użytkownika umowy o świadczenie Usług.
 2. Opóźnienia w generowaniu Raportów w ramach Usługi Izzyraport i Usługi IzzyCheck związane z problemami technicznymi spowodowanymi przez osobę trzecią, awarię lub prace konserwacyjne albo aktualizację oprogramowania nie stanowią naruszenia umowy o świadczenie Usług.
 3. Z realizacji Usługi zostaje sporządzony Raport, który zostaje udostępniony Klientowi w postaci linku do elektronicznej wersji dokumentu, który przesyłany jest na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 4. Realizacja Usługi Inspekcja następuje w dnia roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 od godz. 17:00.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usługi Inspekcja, Ekspert ustala termin oględzin z posiadaczem lub właścicielem Pojazdu. Przez rozpoczęcie realizacji Usługi Inspekcja rozumie się dokonanie przez Usługodawcę czynności związanych z umówieniem się z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu na możliwie najszybszy termin wykonania Usługi Inspekcja. 
 6. Termin wykonania Usługi Inspekcja Ekspert potwierdza w wiadomości mailowej lub wiadomości SMS wysłanej na adres mailowy/numer telefonu Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.
 7. Ekspert dołoży wszelkich starań w celu wykonania Usługi Inspekcja w przewidzianym terminie. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Usługi Inspekcja, z powodu uniemożliwienia przez właściciela lub posiadacza Pojazdu dokonania oględzin, wykonanie Usługi Inspekcja nastąpi w terminie 24 godzin od momentu udostępnienia Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza.
 8. W przypadku braku kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu do godziny 17:00 w dniu roboczym, w którym zawarto umowę o świadczenie Usługi Inspekcja, Usługodawca zastrzega możliwość rozpoczęcia realizacji Usługi Inspekcja następnego dnia roboczego od godziny 9:00.
 9. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi Inspekcja w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja Usługi Inspekcja nastąpi następnego dnia roboczego, jeżeli Ekspert nie napotka przeszkód w umówieniu się na oględziny z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi Inspekcja w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela lub posiadacza Pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych, bądź niepełnych danych przez Klienta.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jazdy próbnej Pojazdem przez Eksperta w przypadku, gdy Pojazd nie został dopuszczony do ruchu w Polsce lub nie posiada ważnej polisy OC lub na jazdę próbną nie wyraził zgody posiadacz lub właściciel Pojazdu. Jeżeli właściciel lub posiadacz Pojazdu nie wyrazi zgody na wykonanie jazdy próbnej przez Eksperta, usługodawca dołoży starań, aby Ekspert wykonał jazdę próbną z poziomu pasażera Pojazdu, co zostanie odnotowane w Raporcie.
 12. W razie, gdy Ekspert nie będzie mógł zrealizować Produktu ze względu na brak zgody właściciela lub posiadacza Pojazdu dla skorzystania ze środków i narzędzi dostępnych w ramach zamówionej Produktu (np. brak zgody na podłączenie Pojazdu do komputera diagnostycznego), Usługodawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz ustali z Klientem zakres wykonania Usługi Inspekcja.
 13. W przypadku, gdy właściciel lub posiadacz Pojazdu przy pierwszym kontakcie z Usługodawcą nie wyrazi zgody na wykonanie oględzin Pojazdu przez Eksperta, Klient w ramach opłaconego Produktu może wskazać bezpłatnie inny Pojazd do oględzin w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Inspekcja.
 14. Usługodawca zastrzega, iż w ramach Usługi Inspekcja Ekspert dokonuje oględzin w zakresie właściwym dla Zamówienia złożonego przez Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca zastrzega, iż w ramach Usługi Inspekcja nie jest przewidziany demontaż części elementów Pojazdu. Ekspert dokonuje oględzin nie demontując części Pojazdu.
 15. Raport z Usługi Inspekcja służy wyłącznie do oszacowania stanu technicznego i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Ocena stanu technicznego nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego Pojazdu przy jego zakupie.
 16. Raport z Usług nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego Pojazdu i za taką nie może być uznawany.
 17. Raport nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez Klienta i dotyczących Pojazdu. 
 18. W ramach Usługi Inspekcja ocenę stanu technicznego Pojazdu przeprowadza się w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne ocenianego Pojazdu. Nie jest prowadzone badanie diagnostyczne oraz weryfikacja warsztatowa Pojazdu (bez demontażu elementów). 
 19. Usługa Inspekcja zostaje wykonana na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
 20. Klient może korzystać z Raportu udostępnianego w Portalu przez okres 1 miesiąca liczony od dnia jego udostępnienia w Portalu. Po tym czasie dostęp do Raportu wygasa. W czasie, gdy Raport jest udostępniany w Portalu, Klient uprawniony jest do wydrukowania Raportu lub zapisania Raportu na swoim urządzeniu.

 

 

§ 8

REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Usługa prowadzenia konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Portalu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych. Dodatkowo Klient za pośrednictwem Portalu może dokonać rejestracji oraz późniejszego logowania w Portalu, a także przekazywania danych do realizacji Zamówień.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 4. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówień na niektóre Usługi w Portalu.
 5. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Portalu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu.
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta.
 9. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Klient ma również możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisach zewnętrznych, np. na portalach społecznościowych. Założenie konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Portalu na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika lub innej danej go identyfikującej oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie zewnętrznym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Portalu, w którym zakładane jest konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie zewnętrznym. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
 11. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych

 

 

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Ekspert jest zobowiązany do wykonania Raportu z Usługi Inspekcji z najwyższą starannością. Raport jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie technicznym Pojazdu, nie może być jednak traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego Pojazdu, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu badanego Pojazdu.
 2. W ramach Usługi Inspekcji Ekspert dokłada wszelkich starań, aby opisać stan techniczny Pojazdu w możliwie rzetelny sposób. Badanie stanu technicznego Pojazdu dokonywane jest przez Eksperta na moment dokonywania oględzin przy pomocy dostępnych mu narzędzi w ramach zakupionego Produktu. Ekspert zastrzega, że w oparciu o środki i narzędzia dostępne podczas oględzin wykrycie wszystkich usterek Pojazdu może nie być możliwe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się treścią Raportu, w szczególności Raportu z Usługi Inspekcja, który stanowi jedynie opinię na temat stanu technicznego Pojazdu, wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na dzień wykonania oględzin Pojazdu,
  2. niewykonanie Usługi Inspekcja spowodowane przeszkodą niezależną od Eksperta, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,
  3. niewskazanie w Raporcie wad ukrytych Pojazdu, 
  4. wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania Pojazdu, a także za skutki wykorzystania samego Raportu,
  5. zmiany zaistniałe w Pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Usługi,
  6. skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd,
  7. brak weryfikacji przebiegu Pojazdu (przebieg wskazany w Raporcie jest wartością podaną przez Klienta lub wpisaną na podstawie wskazań drogomierza). 

 

§ 10

REKLAMACJE

 1. Zawiadomienia o problemach dotyczących Raportu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@izzylease.pl lub pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 112A, 00-768 Warszawa.
 2. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
 3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 6. W sytuacji, gdyby okazało się, że jakakolwiek zawartość Portalu lub związana z nią działalność mają charakter bezprawny, w tym narusza przepisy obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania religijne lub polityczne, zasady uczciwej konkurencji lub tajemnicę prawnie chronioną, można przekazać Usługodawcy urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@izzylease.pl lub pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 112A, 00-768 Warszawa. Usługodawca w oparciu o przekazane informacje podejmie decyzję o zablokowaniu lub usunięciu z Portalu takiej zawartości, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie bezprawności.

 

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z usług elektronicznych takich jak (i) umożliwienie zawierania Zamówień na wykonanie Usług, (ii) prowadzenie konta Klienta. 
 2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Klientów w ramach Portalu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronach internetowych Portalu własnych treści reklamowych lub pochodzących od osób trzecich. Treści te, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie usług elektronicznych określonych w §10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Cena za Usługi wskazana jest na stronach Portalu.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient: (i) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu, (ii) dostęp do poczty elektronicznej, (iii) przeglądarka internetowa, (iv) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z wyprzedzeniem poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Portalu.

 

§ 13

DANE OSOBOWE 

 1. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celów przetwarzania danych osobowych Klientów przez Usługodawcę, ich udostępniania innym podmiotom, stosowanych zabezpieczeń przetwarzanych danych zawarte są w Polityce Prywatności, która znajduje się pod niniejszym adresem: https://izzylease.pl/polityka-prywatnosci. 
 2. Usługodawca stosuje pliki „cookies”. Szczegółowe informacje na temat ich stosowania przez Usługodawcę są zawarte w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem wskazanym powyżej.

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy stronami zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2022 r.

 

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Portalu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem Portalu (chyba, że umowa została wykonana). 

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

Wzór formularza znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres reklamacje@izzylease.pl

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Załącznik nr 2 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) do: ………………….., e-mail: ………………….. 

 

• Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy następującej Usługi(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

 

• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)   __________________________

• Imię i nazwisko konsumenta(-ów)         __________________________

• Adres konsumenta(-ów)                           __________________________

• Data                                                                  __________________________

• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _____________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 [SM1]W Portalu przy zamawianiu Raportu, który jest generowany automatycznie i nie wymaga dodatkowego umawiania się na oględziny trzeba wpisać dodać poniższą treść z oknem do zaakceptowania

 

Żądam rozpoczęcia wykonywania i wyrażam zgodę na wykonanie Zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy (tj. terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy) i przyjmuję do wiadomości, że po całkowitym spełnieniu świadczenia utracę prawo do odstąpienia od niniejszej umowy.”

 

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć. Polityka prywatności
×